Eğitimde Değişim değil Dönüşüm, Bugün ve Radikalce

Götür Beni Ay’a

Ne istiyoruz?

Fikrinizle Kimse Alay Etmiyorsa O Fikri Çöpe Atabilirsiniz

 1. Bulut tabanlı, hafif cihazlarda bile performanslı bir şekilde çalışabilecek, en iyi kullanıcı deneyimini (user experience, UI) sunan bir sistem için beauty contest (güzellik yarışması) tipi ihaleye çıkılacak, halkın onay verdiği sistem fiyat eleme yoluyla seçilecektir (1. olmazsa 2., 2. olmazsa 3. gibi). Bu sistem bir video konferans, mesajlaşma (instant messaging IM), işbirliği (collaboration), birlikte iş yapma (cooperation) iletişim (communications), içerik yönetimi (content management), okul-veli-öğrenci yönetimi suiti halinde bir e-eğitim çözümü olacaktır. Hizmet sağlayıcı konsorsiyum sunulacak servisin kalitesini, kesintisizliğini ve güvenliğini taahhüt edecektir.
 2. Tüm eğitim ekosistemini kapsayan (öğretmen, öğrenci, veli, idareci, hatta kırtasiye vb.) iletişim altyapısı için mikro uygulamaları destekleyen bir mesajlaşma sistemi seçilecektir (Turkcell BIP ya da Havelsan İleti gibi). Bu mesajlaşma sistemi 1 nolu maddedeki sistemle entegre çalışacaktır. Bu sayede yerli ve milli mesajlaşma sistemi için organik katkı da sağlanmış olacaktır.
 3. Sistem self servis yapay zeka robotu ve topluluk (community) destek mekanizmasına sahip olacaktır.
 4. Oluşturulan bu büyük ekosistem; satın almalarda kaliteyi yükseltecek, fiyatları düşürecek ve şirketlerimize küresel rekabet avantajı sağlayacaktır.
 5. Eğitim ekosistemi için blok zinciri (blockchain) tabanlı bir para birimi geliştirilecek, ekosistemde bu birim kullanılacaktır. Sistemin kazandırdığı birimler, ekosistem içerisinde (ders, kitap, müze girişi, tiyatro vb.) kullanılabilecektir. Devlet bileşenlere gerekli katkıyı bu sistem çerçevesinde yapacaktır. 18 yaşından küçükler harcamalarını veli bilgisi dahilinde yapabilecektir. Burslar, krediler, ödüller vb bu sistem üzerinden dönecektir.
 6. Ölçme ve değerlendirme ailelerin de katılımını sağlayabilecek bileşenler içerecektir. Böylece daha şeffaf adil, katılımcı ve ailelerin de katkıda bulunduğu bir düzen kurulmuş olacaktır.
 7. Sistem üretmeye teşvik edecek, beğenilen içerikler blok zincir kredisi kazanabilecektir. Örneğin bir ders konusunda kendi özgün içeriğini üreten bir öğretmen, topluluk tarafında beğenilirse sistem tarafında blok zincir kredisi kazanacaktır.
 8. Sistemde özellikle Z kuşağına uygun kısa ve etkili içeriklere yer verilecektir. Öğrenciler istedikleri her yerde bu kolayca tüketilebilir içeriklerden yararlanacaklardır.
 9. Sistem öğrencilere ilham verebilecek mentor lar atayacak, her öğrencinin bir mentoru olacak.
 10. Sistem yurtdışındaki okullar ile entegre edilerek, sanal arkadaşlık ve yabancı dil gelişim imkanlarına katkıda bulunacaktır.
 11. Tamamen uzaktan eğitime geçilecek, fiziksel ortamlar; deney yapma, sosyalleşme vb gibi nedenlerle kullanılacak. Nitekim yapılan araştırmalarda uzaktan çalışmaya en uygun sektörlerin başında eğitim gelmektedir.
 12. Yabancı dil eğitimi (özellikle pratik) özel şirketlere devredilecek, mevcut öğretmenler de hem okul hem de bu şirketler üzerinden görev yapacak ve ödemelerini bu şekilde alacak. Ödemeler; öğrencilerin performansı ve ceza anahtar performans göstergeleri (Key Performance Indicator, KPI) ile değişiklik göstermelidir. Öğretmenler bu şirketler üzerinden ders vererek kredi kazanabilmelidirler.
 13. Öğretmenler de öğrenci olarak kabul edilmeli, öğretmen kelimesinin yerine başka bir kavram bulunmalıdır.
 14. Öğrencilere karne değil kişisel gerçekleştirme taahhüt belgesi verilmelidir. Aynısı öğretmenlere de verilmelidir. Bu belgeler, öğrencinin o yarıyıl hedeflediği amaçlara erişip erişemediği ile ilgili tamamen kendisine özel olmalıdır. Öğrenci, okul ve aile işbirliği ile hazırlanmalıdır.
 15. Aktif öğrenme (Active Learning) temel olmalı, öğrenciler kendi kendilerine öğrenme yoluna teşvik edilmelidir. Bu amaçla müfredat çok radikal bir şekilde sadeleştirilmelidir.
 16. Müfredata bağlı kalmak şartıyla her öğretmen kendi öğretim sistemini uygulamakta özgürdür.
 17. Matematik yönünden diğerlerinden üstün olan çocuklar hemen ayrı bir sürece alınıp yönlendirilmelidir. Bu özellikle yapay zeka (Artificial Intelligence AI), makine öğrenmesi (Machine Learning ML), derin öğrenme (Deep Learning DL), mobil iletişim vb gibi teknolojilerin geliştirilmesinde kritik öneme sahiptir.
 18. Her öğrencinin, 16 Personalities gibi, kariyerine seçimine destek olabilecek kişilik testi sonucu olmalıdır. Bu testler devlete ait olabilir, ya da özel sektör ile anlaşılabilir.
 19. Öğrencilerin alt sınıflara öğretmenlik yaptığı oturumlar düzenlenmelidir. Bu hem çocukların kişisel gelişimi, hem de hatırlama ve daha iyi öğrenme için faydalı olacaktır.
 20. Okullarda ve evlerde açık kaynak kod felsefesine dayalı Linux işletim sistemi ve bulut tabanlı çalışmaya geçilmelidir. Açık kaynak kod yaklaşımı hem üretmeyi teşvik edecek, hem de bu işletim sisteminin oyunlar konusunda Windows kadar cazip olmaması çocukların vaktinin çarçur olmaması anlamında pratik fayda sağlayacaktır. Pardus işletim sisteminin Linux Mint benzeri veya başka bir sistem gibi iyi bir kullanıcı deneyimine kavuşturulması durumunda Pardus ile de devam edilebilir. Bu Pardus açısından da çok değerli bir büyüme fırsatı olacaktır.

Yarın Artık Bugündür, Korkma!

--

--

ICT Consultant (Telco, Defense, BFSI)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Volkan Gazioglu

Volkan Gazioglu

ICT Consultant (Telco, Defense, BFSI)